KATALOG INFORMACIJA

Print

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi Dom za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula.
Usmeni zahtjev primiti će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 09,00 do 13,00 sati, a ko je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastavit će se službena bilješka.

Službenik za informiranje: Dorijana Šostar, administrativni referent Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula.
Telefon:052/392-448, Telefax:052/392-449.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
- na adresu ustanove: Krležina 33,52100 Pula
- elektroničkom poštom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno kriterijima za određivanje visine naknade iz čl. 19.stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 38/11).

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 13.stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11)
Naručitelj Dom za starije i nemoćne osobe „AlfredoŠtiglić“ Pula-Casa per anziani e disabili
„Alfredo Štiglić“ Pola objavljuje slijedeći Popis

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA-članak 10. Zakona o pravu na pristup informacijama  

Plan prijema na stručno osposobljavanje u 2017. godini

Godišnji plan i program rada za 2017. godinu 

Izvješće o radu ustanove za 2016. godinu  

Godišnji plan i program rada za 2016. godinu 

Izvješće o radu ustanove za 2015. godinu  

Statut 

Pravilnik o radu 

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova

Pravilnik o stručnom osposobljavanju

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Poslovnik o radu stručnog vijeća

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 

Financijski izvještaji za 2016. 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. 

Financijski izvještaji za 2015. 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. 

Plan nabave

Sukladno odredbi članka 20.stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) javni naručitelj Dom za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula-Casa per anziani e disabili „Alfredo Štiglić“ Pola objavljuje Plan javne nabave za 2016.godinu.

Pravilnik o provedbi postupaka nabave jednostavne vrijednosti

I izmjene Plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017.godinu

Plan nabave za 2016. godinu

III Izmjene Plana nabave za 2016. godinu

II Izmjene Plana nabave za 2016. godinu

I izmjene Plana nabave za 2016. godinu

Sukladno članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) sve objave javne
nabave za nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 70.000,0 kn objavljuju se u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i
preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata,već se ista vodi u
Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici
služi samo u informativne svrhe.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21.stavak 2 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11)
javni naručitelj Dom za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula-Casa per anziani e disabili
„Alfredo Štiglić“ Pola objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Temeljem odredbe članka 20.st.1.točka 4 Zakona o pravu na pristup informacija, daje se:

Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje. 

Katalog informacija

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 

Zahtjev za pristup informacijama

Visina naknade 

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Financijski plan 2016

Registar ugovora o javnoj nabavi 2015

Cjenik usluga

 

 

Get a discount by using the new hostgator coupon and check out one of the best poker sites party poker
Copyright 2011 Dom za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula. Dom Alfredo Štiglić Pula
Joomla template by Wordpress Themes Free